www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5016
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
ควรมุ่งเน้นพัฒนา/แก้ปัญหา ด้านใด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


2565


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565


 

2564


28 กันยายน 2564 - ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


[สำนักงาน ก.พ.ร.] ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน


[กรมประชาสัมพันธ์] - ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน


2 กรกฏาคม 2564 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง


18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว


18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าติ้ว


8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์


8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


14 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าติ้ว


1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน


22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]


28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564


 

2563


7 ธันวาคม 2563 - ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563


7 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ


2 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564


22 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564


2 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


30 กันยายน 2563 - รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563


25 สิงหาคม 2563 - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"


21 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


18 สิงหาคม 2563 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการคัดเลือกบุคคทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


17 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว


22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว


8 กรกฎาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง


15 พฤษภาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ


30 มีนาคม 2563 -  ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


17 มีนาคม 2563 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลป่าติ้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563


27 มกราคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าติ้ว