www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักปลัด

 
 
 


นางสาวชุติญา พูลเชื้อ

 หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 09 6410 5854
 
 

 จ่าเอกสุรกิต บุญตา

 

     นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม   

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ 08 1000 2477    
     
   
นายวีระทัศน์  กอชารี

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

   นายสุเมธา  ขันเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     
 
นายอนุวัฒน์ สัตย์ซื่อ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  สิบเอกสุรชาติ บุญบรรลุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
นายธนาวุฒิ ธนภัทรทินประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายโอภาส วงค์ใส
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
   
 
นายเจริญทรัพย์ อินอ่อน
คนงาน
นายทิฐินันท์ อ่างทอง
คนงาน
นายนิรันดร์ แพงมี
คนงาน
   
   
นางสาวนุชนารถ สุนารักษ์
คนงาน
นางสาวสุนทร ดอกดก
คนงาน
นางชัชชญา อุดมลาภ
คนงาน