www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองคลัง

 
 
 
 
 
 นางชิตใจ เสียมหงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

     

 

 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 
 -ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นางเยาวเรศ  พระสุรัตน์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 
 
 
 นางสาววีณา  ยิ่งยงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นางนวพร  เข็มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวนริตา ทิคะชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

   
   

นายกิตติศัพท์ โลหะสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้