www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

คำแถลงนโยบาย

 

 

คำแถลงนโยบาย

นายธงชัย  ไมตรีแพน  นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

--------------------------------

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เทศบาล

(2) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางทับคอนกรีต

(3) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล ให้สามารถระบายน้ำได้ อย่างเพียงพอ

(4) ก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายหลักตามความเหมาะสม

(5) ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำทั้งใต้ดินและบนดิน เพื่อใช้ในการอุปโภคการเกษตร และแหล่งน้ำใช้สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

(6) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลรวมถึงขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

(7) ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อปรับปรุงและขยายเขตน้ำประปา ให้ครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชน

 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

(1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

(2) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน

(4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบ

(5) ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีอีสาน

2.2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(1) ส่งเสริมและพัฒนา ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดีถ้วนหน้าและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

(2) สนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไม่ให้ระบาดในเขตชุมชน

(3) ส่งเสริมระบบประกันสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

(4) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง

(5) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เกษตรกร ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตและการแปรรูป

(3) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เล่นกีฬา และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

(4) เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์ อย่างทั่วถึง

(5) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

(6) ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอื่นๆ

(7) อบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

(8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(9) ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข

(10) ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(11) ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน

 

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.1 การบริหารจัดการขยะ

(1) รณรงค์ให้ประชาชน ลดและเลิกใช้โฟมและพลาสติก ด้วยการใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก

(2) สร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

(3) จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านขยะในชุมชนมีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นการฝึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

(4) ใช้วิธีการ 3 ใช้ (3R) ในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประกอบด้วย ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และใช้แปรรูปหรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)

3.2 การบำบัดน้ำเสีย

(1) สนับสนุน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือจากประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำเสียร่วมกัน

(2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียในชุมชน

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทำบ่อพักน้ำในบ้านพักอาศัย  และบ่อดักไขมันในครัวเรือนและสถานประกอบการ ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

3.3 อากาศ

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

(2) ส่งเสริมให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

3.3 อากาศ

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

(2) ส่งเสริมให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

3.4 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(1) ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(2) ปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชน และช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในพื้นที่

(3) ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งถนนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่ามอง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าอาศัย

(4) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน หมู่ 4

 

4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

(1) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(3) พัฒนา เพิ่มทักษะและความรู้ให้กับบุคลากร สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติราชการ

(4) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการประชาชนโดยใช้เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานภาครัฐ

(6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

(7) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

(8) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน

(9) สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน