www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สภาเทศบาล

 
 
 
 นายเชิดศักดิ์  ไชยช่วย

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

เบอร์โทรติดต่อ 08 8976 0150

 

 

 

 

นายทรงศักดิ์  สุวงศ์จันทร์

รองประธานสภาเทศบาลฯ

เบอร์โทรติดต่อ 09 8105 7294

 

ร้อยตำรวจโทวรเชษฐ์  สุวรรณวงษ์

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เบอร์โทรติดต่อ 09 0186 3214

 

  

นายศักดิ์สิทธิ์  โถทอง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

ติดต่อ 08 3127 6221

นางสาวสาคร  โกมลวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

ติดต่อ 08 7772 9906

นายประนมพร  บุญทศ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

ติดต่อ 09 8181 0411

นางพินโย  พูดดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

ติดต่อ  08 9721 0851

    

 

นายสุพจน์  จิบทอง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

ติดต่อ 08 0879 0270

 นายเฉลิมศักดิ์  จันโอ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ติดต่อ 09 6881 7130

นางทองใส  อินอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ติดต่อ  09 2289 2095 

 นายโกศล  แพงสุพัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ติดต่อ  08 7025 6274

 

นางสาวนิวาส  วงค์ใส

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ติดต่อ 09 5856 8221