www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5016
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
ควรมุ่งเน้นพัฒนา/แก้ปัญหา ด้านใด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

 

ร้องเรียนการทุจริต

** ข้อมูลจะถูกส่งทางอีเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบเท่านั้น **

 

 

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา / ร้องเรียน

 

 

ข้อมูลผู้กล่าวหา / ร้องเรียน