www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

คู่มือประชาชน

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว

เรื่อง  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

 

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับการอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอ จะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดังนี้

 

๑. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

๒. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๓. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๔. การรับชำระภาษีป้าย

๕. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๖. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๗. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

๘. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

๙. การรับแจ้งการย้ายเข้า

๑๐. การรับแจ้งการย้ายออก

๑๑. การแจ้งถมดิน

๑๒. การแจ้งขุดดิน

๑๓. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

๑๔. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒

๑๕. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

๑๖. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ธงชัย  ไมตรีแพน 

(นายธงชัย  ไมตรีแพน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว

เรื่อง  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

----------------------------------------

 

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับการอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอ จะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดังนี้

 

๑. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๒. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๓. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๕. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

๗. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

๘. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑

๙. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย

(นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)

 นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว