ติดต่อเรา สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่ปรึกษา : นายอำเภอป่าติ้ว, ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว บรรณาธิการ : นายถนอมทรัพย์ อินวงศ์ตระกูล กองบรรณาธิการ : ดร.ไมตรี บุญทศ นายนิรันดร์ ทำเลดี,นายประจวบ กมลศิลป์,นายพรเทพ รูปหล่อ ออกแบบ/ศิลปกรรม : นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร