กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว ผ่านโปรแกรม Line ส่วนบุคคลของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีป่าติ้ว” ผ่านโปรแกรม Line
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558 ผ่าน Facebook
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร