ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานประจำปี โดยมีนายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานในที่ประชุม
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร