ประวัติ ความเป็นมา ความเป็นมาของ สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ได้มีความคิดร่วมกันว่า น่าจะผลักดันให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดรวมตัวกันจัดตั้ง “สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทมศไทย” เพื่อให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติของภาคเอกชนมีความมั่นคง จึงได้นำเรื่องนี้หารือกับ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในขณะนั้น และได้เชิญประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประชุมและร่างข้อบังคับสมาคมขึ้น โดยมอบให้ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ให้ตัวแทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นสมาชิกและกรรมการชุดแรก เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็น สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ได้รับการจดทะเบียนเป็น“นิติบุคคล” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร