วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของสมาคม 1. เป็นศูนย์กลางประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทั้งในประเทศและสภา วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศและหน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนผู้สนใจกิจกรรมวัฒนธรรม ในอันที่จะร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 2. พัฒนาองค์กรและกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรมในระบบเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3. เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก บุคคลและองค์กรทางวัฒนธรรมให้เกิดพลังสามัคคีในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 4. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการ วิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริม เสริมสร้างเอตทัคคะทางวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 5. ส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 6. เสนอความคิดเห็นต่อรัฐและองค์กรเอกชนในเรื่องอันเกี่ยวเนื่อง และบังเกิดประโยชน์ต่องานวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 7. ดำเนินการตามที่หน่วยงานอื่นๆ ขอความร่วมมือด้านวัฒนธรรม 8. ไม่แสวงหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน และไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร