18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าติ้ว

14 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าติ้ว

1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]

28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25645 เมษายน 2564 - ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประเภทสามัญ

5 เมษายน 2564 - ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื้่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

5 เมษายน 2564 - ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]

28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

 

อ่านทั้งหมด...

 

 

 

25 มกราคม 2564 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม วัดป่าติ้ว (เครือมะยาง) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

11 มกราคม 2564 -ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

4 มกราคม 2564 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (แบบ บก.01)

4 มกราคม 2564 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร..ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (แบบ บก.01)

 

อ่านทั้งหมด...

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.