[สำนักงาน ก.พ.ร.] ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน

[กรมประชาสัมพันธ์] - ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน

2 กรกฏาคม 2564 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าติ้ว

8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์

8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

14 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าติ้ว

1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]

 

 

อ่านทั้งหมด...

 

 

 

17 กันยายน 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว หมู่ที่ 5 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

8 สิงหาคม 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-002 จำนวน 2 ช่วง บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

8 สิงหาคม 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-005 บ้านโพธา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว  เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

8 สิงหาคม 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-006 บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

25 มกราคม 2564 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม วัดป่าติ้ว (เครือมะยาง) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

11 มกราคม 2564 -ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

 

อ่านทั้งหมด...