www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

นโยบายการบริหาร

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลป่าติ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

3. ประเภทวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)

3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4. ประเภททั่วไป

4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

สมรรถนะ

1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะผู้บริหาร

3. สมรรถนะประจำสายงาน