www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5360
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

-

8 สิงหาคม 2564 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-006 บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


Download File